Rask, Rasmus Christian

Rask, Rasmus Christian, danski jezikoslovac (Brændekilde , 22. XI. 1787 – Kopenhagen, 14. XI. 1832). Filološki studij završio 1808. Radio kao knjižničar, od 1831. profesor orijentalnih jezika. Pošavši od staronordijskoga jezika i njegovih podudarnosti s drugim jezicima, bio je jedan od osnivača indoeuropske poredbene lingvistike (prvi rad završio 1810/11, objavio 1820, o sličnostima danske i islandske morfologije). Boravio na Islandu, u Švedskoj, Rusiji, Iranu, Indiji, na Cejlonu i drugdje. Opisivao razne jezike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: