Rim

Rim, Piazza Navona

Rim, Španjolski trg
Rim (tal. Roma), gl. i najveći grad Italije, upr. sjedište istoimene provincije (5352 km2; 3 578 800 st.) i regije Lazio; grad 2 561 200 st., metropolitansko područje 3 695 500 st. Polit. i kult. središte Italije. Smješten u središtu valovite ravnice Campagne Romane kroz koju protječe r. Tiber; od Tirenskog mora udaljen 24 km. Nastao na 7 brežuljaka (Palatin, Kapitol, Aventin, Celij, Ekvilin, Viminal i Kvirinal), ugl. na lijevoj obali Tibera; manji dio sa sjedištem Rimokat. crkve Vatikanom (Città del Vaticano) nalazi se na desnoj obali. Na postanak i razvoj R. utjecao je njegov položaj u sred. dijelu Apeninskog poluotoka, gdje su se stjecali svi longitudinalni i transverzalni putovi poluotoka. Financ. i industr. središte; strojogradnja, ind. vozila i zrakoplova, elektron., kem., farmaceutska, tekst., drvna, prehr., ind. stakla i keramike, graf. i filmska (Cinecittà, osn. 1936); sjedišta i predstavništva multinac. kompanija, banaka i osiguravajućih društava. Poznati rim. velesajmovi (Fiera di Roma). R. je prije svega kult. i znanstv. središte. Uz Rim. sveučilište (1303), poznata su još papinska sveučilišta Gregoriana i Angelicum. Među akademijama ističu se Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia degli Arcadi i Accademia di Santa Cecilia, a od drugih znanstv. institucija Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Internazionale di Agricoltura i dr. Najvažnije knjižnice su Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele II (1876, o. 2,2 mil. sv.), Biblioteca Universitaria Alessandrina (1661, o. 800 000 sv.) i Biblioteca Apostolica Vaticana (XV. st., o. 1 mil. sv.). Među muzejima i galerijama ističu se: Museo nazionale romano, Musei Vaticani, Musei Lateranesi, Museo di Roma, Galleria nazionale ďarte antica, Villa Giulia i dr. R. je jedno od najznačajnijih turist. središta na svijetu. Sačuvani spomenici iz ant. doba: Forum Romanum, Kolosej, Panteon, Marcelov teatar, Anđeoska tvrđava, Karakaline i Dioklecijanove terme, hramovi, slavoluci, katakombe; mnoge poznate ulice, trgovi s fontanama, ant. spomenici i dr. Oko 600 rimokat. crkava, najpoznatije bazilike sv. Petra (Vatikan), sv. Pavla izvan zidina, sv. Ivana Lateranskog, sv. Marije Velike; sjedišta mnogih crkv. redova. Sjedišta međunar. organizacija (FAO, IFAD). Želj. i cestovno križište; dvije međunar. zračne luke: Leonardo da Vinci i Ciampino.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: