Sabejci

Sabejci (arap. Saba, hebr. Šaba), semitska etnička skupina, u antici naseljena u juž. Arabiji (→ Saba). U razdoblju od ←X. do ←VIII. st. ustrojili gospodarski snažnu državu s gl. gradom Maribom u današnjem Jemenu (razvijeno ratarstvo, trgovina začinima, mirisima, zlatom i bjelokosti). U ←VI. st. osnivaju kolonije u Etiopiji. U I. st. dolaze u sastav države Himjarita, koja u VI. st. potpada pod vlast Aksumskoga Kraljevstva, potom pod Sasanide, a o. 630. pod Arape. Spomen države Sabejaca zabilježen je u Bibliji (posjet kraljice od Sabe kralju Salamonu). Sabejsko pismo i jezik. Pismo Sabejaca nastalo je o. ←1000. (u uporabi do u ←VI. st.); iz njega se razvilo etiopsko pismo. Sabejski jezik ogranak je južnoarap. jezika, sačuvan na nekoliko natpisa u Jemenu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: