Sanstefanski mir

Sanstefanski mir, ugovor sklopljen između Rusije i Osman. Carstva 3. III. 1878. u San Stefanu (tur. Yeşilköy), nakon rata 1877–78. Rusija je stekla terit. proširenje u Besarabiji i Aziji, a Rumunjskoj, Crnoj Gori i Srbiji priznata je neovisnost. Ustrojena je autonomna kneževina Velika Bugarska (koja je priznavala osman. suverenitet) koja je, osim bug. teritorija, obuhvaćala i dio današnje Makedonije. Mirovni ugovor predviđao je i autonomiju BiH pod austr. i rus. nadzorom. Odredbama S. m. bile su nezadovoljne velike sile (Austro-Ugarska i Njemačka), kao i Srbija i Grčka, te je uskoro revidiran odredbama Berlinskoga kongresa (1878).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: