Qingdao

Qingdao (prema W. G. Ch’ing-tao, pinyin Qingdao), grad i luka u provinciji Shandong, ist. Kina; 1 642 300 st. Velika voj. luka, lučko i industr. središte na Žutom moru. Tekst., gumarska, kem., petrokem. i ind. želj. opreme. Visoka oceanografska škola. Q. su Nijemci poč. XX. st. iz malena ribarskog naselja pretvorili u modernu industr. luku. Za I. i II. svj. rata okupirali su je Japanci. Nakon II. svj. rata (do 1949) važna amer. luka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: