Schumpeter, Joseph (Alois)

Joseph (Alois) Schumpeter
Schumpeter, Joseph (Alois), austrijski i američki sociolog i ekonomist (Triesch, danas Třešt’, kraj Jihlave, Češka, 8. II. 1883 – Taconic, Connecticut, 8. I. 1950). Doktorirao u Beču, profesor ekonomije na sveučilištima u Černivcima, Grazu i Bonnu, a od 1932. živio u SAD-u i predavao na Harvardovu sveučilištu. Istraživao socijalne posljedice gospodarskoga razvoja. Razradio teoriju gospodarskih ciklusa (business cycles) koje poimlje kao rezultat znanstvenih i tehničkih inovacija i postupnog prilagođivanja gospodarskoga sustava tim inovacijama. Nakon faze prosperiteta dolaze faze deflacije i depresije, i ponovno se uspostavlja ravnoteža. U modernome kapitalizmu nestaje poduzetničke funkcije, pa će tako kapitalizam odumrijeti i zamijenit će ga demokratski socijalizam. Djela: Teorija gospodarskoga razvoja; Gospodarski ciklusi, I–II; Kapitalizam, socijalizam i demokracija; Povijest ekonomske analize.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: