Singapore

Singapore, gl. grad Republike Singapur i jedna od vodećih luka svijeta (93 km2); 3 654 100 st. (procj. 2007). Leži na istoimenom morskom prolazu, na J otoka Singapura. Financ., industr. i trg. središte. Zahvaljujući izvrsnu strateškom položaju između Indij. oceana i Južnokin. mora, razvio se u jednu od najvećih luka jugoist. Azije i u jedno od vodećih svj. trg. središta. Brodogradnja. Prehr., kem., petrokem. i drvna ind. Izvoz nafte, kaučuka (gume), drva i začina; uvoz strojeva, tekstila i riže. Turizam. Anglikanska katedrala St. Andrew’s (1862). Victorian Theatre; Memorial Hall. Hram Sri Mariamman. Muzeji. Akvarij Van Kleef. Dva sveučilišta. Međunar. zračna luka (otvorena 1981). Kao trg. središte razvio se još u XIII. st. Od 1819. luka brit. Istočnoindij. kompanije. Od 1824. pod upravom Vel. Britanije. Nakon otvaranja Sueskoga kanala 1869. povećano je njegovo značenje. Za II. svj. rata pod jap. okupacijom. Kralj. povlasticom iz 1951. dobio status grada. Gl. grad nezavisne Republike Singapur postaje 1965.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: