Sylvester, James Joseph

Sylvester, James Joseph, engleski matematičar (London, 3. IX. 1814 – London, 15. III. 1897). Profesor fizike u Londonu (od 1837) i matematike u Virginiji (SAD) te na vojnoj akademiji u Woolwichu (od 1855). Prvi profesor matematike na sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu, zatim profesor u Oxfordu (1883). Prvi urednik American Journal of Mathematics. Jedan od tvoraca teorije algebarskih invarijanti. Bavio se i teorijom brojeva te teorijom matrica i determinanti. Uveo oznaku za matrice (1850). 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: