Šibl, Ivan

Ivan Šibl
Šibl, Ivan, hrv. političar (Virovitica, 28. X. 1917 – Zagreb, 30. III. 1989). Polaznik Učiteljske škole u Zagrebu, pridružio se ilegalnim antifašist. skupinama mladeži u Zagrebu za II. svj. rata. Polit. komesar partizanskih bataljuna, brigade i potom divizije. Polit. komesar X. korpusa 1944–45. General potpukovnik JNA 1945–53. Gl. ured. lista Borba 1953–54. Dir. RTV Zagreb 1954–63. Zastupnik u Saboru i Sav. skupštini, član CKSKH od 1954. Predsj. SUBNOR-a SRH 1969–71. Sudionik Hrvatskog proljeća, uklonjen sa svih dužnosti nakon sjednice u Karađorđevu 1971. Bavio se knjiž. radom, po njegovim pričama snimljeni su filmovi Kad čuješ zvona i U gori raste zelen bor. Djela: Zagrebačka oblast u NOB-u, 1951; Iz ilegalnog Zagreba 1941, 1951; Partizanski razgovori, 1953; Ratni dnevnik, 1960; Sjećanja, 1986.