telekomunikacije

telekomunikacije, područje elektrotehnike koje se bavi odašiljanjem, prijenosom, prijmom i komutacijom informacija. Pritom informacije mogu biti govor, glazba, tekst, slika, videosignal i dr., a prijenosni medij elektromagn. valovi, metalni vodiči ili optička vlakna. Telekomunikacije mogu biti jednosmjerne (radiodifuzija slike i tona, telegrafija, telefaks) ili dvosmjerne (fiksna i mobilna telefonija, telekomunikacijski sateliti). Dobiva sve značajniju ulogu u međunarodnim i globalnim ekonomskim odnosima posebice nakon razvoja mobilnih telekomunikacija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: