temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, razne ljestvice za izražavanje temperature. Da bi se mogla načiniti temperaturna ljestvica, potrebno je da se termometrički parametar linearno mijenja s temperaturom (npr. volumen plina na stalnom tlaku ili širenje tekućine u cjevčici) i uzimanje dviju (ili više) fiksnih točaka kao referentnih s podjelom na određen broj dijelova između njih. U upotrebi su Celzijeva, Fahrenheitova i termodinamička ili Kelvinova temperaturna ljestvica. Celzijeva temperaturna ljestvica kao fiksne točke uzima ledište vode (0 °C) i vrelište vode (100 °C) s podjelom između njih na sto jednakih dijelova koji se zovu stupnjevi. Fahrenheitova ljestvica, koja se upotrebljava u anglosaskim zemljama, uzima fiksnu točku ledište alkohola, ledište vode je na 32 °F, a vrelište na 212 °F. Razmak između tih točaka podijeljen je na 180 jednakih dijelova (Fahrenheitovi stupnjevi). Odnos Celzijevih i Fahrenheitovih stupnjeva: 1 °F = (5/9) °C ili 1 °C = (9/5) °F. Na termodinamičkoj ili Kelvinovoj ljestvici podjela na stupnjeve ista je kao kod Celzijeve ljestvice, a za 0 K uzeta je temperatura -273,15 °C (apsolutna nula), tj. 0 °C = 32 °F = = 273,15 K. Ako je T Kelvinova temperatura, a t Celzijeva, onda je: T = 273,15 + t. Za znanstv. potrebe upotrebljava se IPTS-ljestvica (engl. International Practical Temperature Scale). Odnos Celzijeve i Fahrenheitove temperature: C = 5 (F – 32)/9 ili F = (9C/5) + 32.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: