Trojstvo (Presveto Trojstvo)

Trojstvo, rad H. van Balena
Trojstvo (Presveto Trojstvo) (lat. Trinitas), u kršćanstvu, vjerska istina (dogma) prema kojoj je Bog u svojoj naravi jedan, ali su u njemu tri osobe (Bog, Sin, Duh Sveti). Kao dogma proglašeno na Nicejskom saboru (325). Prema definiciji dogme božanska bît (supstancija) bivstvuje u tri hipostaze (osobe, lica), i to tako što je druga hipostaza (Sin, Logos) rođena od Oca, a treća, Duh Sveti, izlazi od Oca i Sina (kat. učenje), odn. od Oca po Sinu (pravosl. učenje). T. je najčešće simbolizirano u liku starca (Otac), mlada čovjeka (Sin) i goluba (Duh Sveti).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: