UNCTAD

UNCTAD (akr. od engl. United Nations Conference on Trade and Development, Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju), tijelo UN-a osn. 1964. u Ženevi na poticaj nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju radi pritiska na visokorazvijene zemlje u cilju postizanja povoljnijih trgovinskih, carinskih i drugih uvjeta za izvoz roba i usluga iz tih zemalja, te općenito radi pomoći zemljama u razvoju. Tijelo je započelo kao konferencija zemalja, ali se institucionaliziralo te je neko vrijeme bilo jedino međunar. tijelo sa zadaćom usklađivanja svj. ekon. poretka s interesima golemog dijela nerazvijenog svijeta.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: