Uccellini-Tice, Frano

Uccellini-Tice, Frano, hrvatski biskup i prevoditelj (Lopud, 2. VIII. 1847 – Lopud, 1. VI. 1937). Nakon gimnazije u Dubrovniku, studirao je teologiju u Zadru. Bio je kotorski biskup 1894–1937. Prvi je u cjelini preveo na hrvatski Danteovu Božansku komediju, koja je pod naslovom Divna gluma i uz opsežne komentare tiskana u Kotoru 1910. Poslužio se stihom narodne pjesme, uz mnoge arhaizme i lokalizme.