ucjena

ucjena, prijetnja drugoj osobi da će se o njoj iznijeti činjenice koje bi joj mogle naštetiti ako ne postupi po traženju ucjenjivača. Posebna vrsta iznude kod koje se počinitelj služi silom ili ozbiljnom prijetnjom, a kod ucjene prijeti i otkrivanjem nečega što bi moglo naškoditi časti ili ugledu oštećenika. Također i kazneno djelo protiv imovine, jer je u osnovi djela prinuđivanje neke činidbe na štetu svoje ili tuđe imovine, a krivnju određuje umišljaj i namjera pribavljanja protuprav. imovinske koristi, sebi ili drugome.