Vareš

Vareš, željezara
Vareš, grad u sred. dijelu BiH; 7419 st. Leži na 829 m n.m., u kotlini rječice Stavnje. Rudarstvo; ležišta željezne rude, siderita, limonita, hepatita, olova i cinka. Tragovi rudarenja još iz antike; pronađene rudarske svjetiljke i alat iz rim. doba. Sve do rata u 1990-ima snažno industr. središte (željezara, kovinska, tekst., drvna ind.). Crkva sv. Mihovila Arkanđela, najstarija kat. crkva u BiH. Osn. potkraj XV. st. Prvi se put spominje u pisanim dokumentima poč. XVI. st. Za tur. vladavine ovdje se proizvodilo oružje i oprema. Nakon austroug. vlasti (1878) otvaraju se rudnici i gradi prva visoka peć (1891).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: