vriština

vriština, biljna zajednica koja se razvija na kiselim tlima nakon potiskivanja šumske zajednice hrasta kitnjaka i pitomoga kestena, bukve i rebrače ili rebrače i jele. Razvija se bilo na debljim, ispranim, mineralnim tvarima siromašnima i dekalcificiranima tlima na vapnencima, bilo na silikatnoj podlozi. Najčešće biljke vriština: vrijes (Calluna vulgaris), žutice (Genista germanica, G. sagittalis), bujad (Pteridium aquilinum) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: