Youngov plan

Youngov plan, revidirani plan za njem. reparacije nakon I. svj. rata koji je zamijenio Dawesov plan (→ Dawes, Charles Gates); nastao kao rezultat rada radne grupe na čelu koje je bio amer. bankar Owen D. Young. Prihvatili su ga financ. stručnjaci zainteresiranih zemalja 1929, njime su smanjene njem. reparacije sa 132 na 113 mlrd. maraka, isplative u 59 anuiteta, ukinuta je saveznička kontrola nad njem. gospodarstvom, a Njemačkoj je odobren amer. zajam za isplatu reparacija. Njemačka je obustavila plaćanje reparacije tijekom ekon. krize 1930, a Međunar. reparacijska konferencija u Lausannei potpuno ih je ukinula 1933. Njemačka je poslije II. svj. rata (1953) morala otplatiti dobiveni zajam od 300 mil. USD.