Zenon iz Eleje

Zenon iz Eleje
Zenon iz Eleje, grč. filozof (o. ←490 – o. ←430). Učenik Parmenidov čije je teze o jednom, vječnom, nepokretnom i nepromjenjivom bitku branio paradoksima koji proistječu iz oprečnih shvaćanja, npr. o vremenu i kretanju u poznatom sofizmu Ahilej i kornjača: brzi Ahilej ne može stići ni u kojoj jedinici vremena sporu kornjaču, budući da za svaku jedinicu vremena kornjača učini pomak koji Ahilej ponovno treba stići, i tako u nedogled. Njegova dijalektika dala je poticaja kritičkom gledanju na odnose između logičkog zaključivanja i zbivanja. → elejska škola
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: