Zvorikin (Zvorykin, Zworykin), Vladimir Kosma

Zvorikin (Zvorykin, Zworykin), Vladimir Kosma, rus. fizičar i izumitelj (Murom, 30. VII. 1889 – Princeton, 29. VII. 1982). Jedan od pionira televizije. Diplomirao 1912. u Petrogradu, 1919. preselio se u SAD. Istraživao prijenos slike s pomoću el. signala. Izumio ikonoskop (1923), prvi upotrebljivi aparat za pretvaranje slike u el. signal, a 1929. kineskop, za prikazivanje slika iz el. signala. Njegov patentirani mehanizam za upravljanje katodnim zračenjem s pomoću magn. polja temelj je današnje konvencionalne televizije. Surađivao i u razvoju elektron. mikroskopa i infracrvenih detektora.