Milutin (Stefan Uroš II)

Milutin (Stefan Uroš II), srp. kralj (?, o. 1254 – ?, 29. X. 1321). Jedan od najuspješnijih srp. kraljeva; vladao Srbijom niže od Save i Dunava, Crnom Gorom, Hercegovinom s dijelom Dalmacije, Sjev. Albanijom i dijelom Makedonije. U Srijemu, Mačvi i Usori oduzimao posjede Kat. crkvi i širio pravoslavlje. Podizao samostane (Gračanica i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: