abiogeneza

abiogeneza (grčki: a ne, bíos život, génesis stvaranje), arhigonija, samozačeće, nastajanje žive tvari iz nežive. Teorija poznata još od antičkih filozofa (generatio spontanea, generatio aequivoca) da, primjerice, neke ribe mogu nastati iz mulja, muhe iz mesa, crijevni nametnici iz crijevnoga sadržaja itd. Louis Pasteur dokazao je da je abiogeneza nemoguća.