acetilen

acetilen (etin), C2H2, nezasićeni ugljikovodik, bezbojan, intenzivna mirisa, eksplozivan plin, otrovan, lakši od zraka, lakotopljiv u acetonu. Gori svijetlim plamenom (karbidne lampe) i plamenom velikih temperatura pa se upotrebljava za rezanje metala i autogeno zavarivanje. Dobiva se djelovanjem vode na kalcijev karbid. U promet dolazi u obliku tzv. disu-plina, tj. otopljen u acetonu, u čeličnim bocama pod visokom tlakom. U kemijskoj industriji jedna od osnovnih tvari za proizvodnju velikog broja kemijskih proizvoda (acetaldehid, vinilklorid, vinilacetat, tetrakloretan i dr.). Ti se spojevi dalje upotrebljavaju za proizvodnju otapala, plastičnih masa, umjetnih kaučuka, boja i lijekova. Nove metode preradbe acetilena u važne međuprodukte organskih sinteze pronašao je njemački kemičar Walter Julius Reppe (Reppeova acetilenska kemija).