Adler, Guido

Adler, Guido, austrijski muzikolog (Ivančice, Moravska, 1. XI. 1855 – Beč, 15. II. 1941). Bio docent na Bečkom sveučilištu, profesor na Njemačkom sveučilištu u Pragu i šef muzikološke katedre na Bečkom sveučilištu. Utemeljitelj bečkoga Muzičko-povijesnog zavoda, jedan od pokretača i urednika Tromjesečnika za muzikologiju, zbirke Spomenici glazbene umjetnosti u Austriji, izdavač Glazbenopovijesne studije. Potaknuo osnivanje Međunarodnog muzikološkog društva u Baselu (1927), kojemu je bio doživotni predsjednik.