afiks

afiks (latinski) (afiks/al/ni morfem), značenjski element koji se nadodaje na korijen riječi (korijenski morfem). Afiksi su prefiksi, sufiksi, infiksi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: