Alfieri, Vittorio

Vittorio Alfieri
Alfieri, Vittorio, talijanski književnik (Asti, 16. I. 1749 – Firenca, 8. X. 1803). Poznat po tragedijama pisanim po uzoru na klasičnu francusku dramu (Filippo; Agamennone; Bruto I; Bruto II; Saul; Mirra), s kojima je reformirao talijansko kazalište. U njima, sažimajući broj prizora i osoba te dinamizirajući dramske situacije, tematizira odnos između slobode i tiranije, sukob oprečnih htijenja i pravednu borbu. Pisao komedije političkog sadržaja, liriku blisku Foscolu i Leopardiju, autobiografiju Život V. A. (1806), kao i polemike O tiraniji te O vladaru i o književnosti. Utjecao na formiranje talijanskog risorgimenta.