alkoholi

alkoholi, organski spojevi kod kojih je hidroksilna skupina (OH) vezana uz atom ugljika ako taj nije u sastavu aromatske jezgre. Ovisno o broju skupina, alkoholi su jednovalentni (monoli), dvovalentni (dioli), trovalentni (trioli) i polivalentni (polioli). Prema položaju atoma ugljika razlikuju se primarni, sekundarni i tercijarni alkoholi. Primarni alkoholi mogu biti tekućine (žitke i uljaste) i čvrste tvari. Niži alkoholi otapaju se u vodi, a viši ne. Svi imaju nastavak -ol (etanol, metanol, propanol, gliceol i dr.).