analitička kemija

analitička kemija, grana kemije koja se bavi istraživanjem kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari metodama kemijske analize. Ako se istražuje od čega se neka tvar sastoji, radi se o kvalitativnoj analizi, a ako se traže omjeri pojedinih sastavnih dijelova tvari, govori se o kvantitativnoj analizi. Analitičku kemiju kao znanstvenu disciplinu uspostavili su Tobern Bergman i Antoine Lavoisier, a Wilhelm Ostwald joj daje teorijske osnove. Njezinu razvoju pridonijeli su još: Christoph Heinrich Pfaff, Heinrich Rose, Carl Remigius Fresenius, Justus von Liebig, a u Hrvatskoj Pavao Žulić, Gustav Janeček, Ivan Marek i dr.