Anžuvinci (Anjou)

Anžuvinci, Ludovik I. ulazi u Zadar, detalj rake sv. Šimuna, Zadar

Anžuvinci, grb na pročelju trogirske katedrale
Anžuvinci (Anjou), vladarska dinastija nazvana po francuskoj pokrajini Anjou u kojoj se nalazilo središte njezina francuskog posjeda. Osnivač dinastije je Karlo I., mlađi brat francuskoga kralja Luja IX., koji je 1266. na papinski poziv osvojio Južnotalijansko kraljevstvo (Kraljevina Sicilija). Anžuvinci su u borbi s Aragoncima bili prisiljeni napustiti Siciliju (rat Sicilijanske večernjice 1282–96), ali su zadržali vlast nad južnom Italijom. Ženidbom Karla II., sina Karla I., s Marijom, unukom hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV., Anžuvinci su započeli svoje širenje prema istočnojadranskoj obali te se u XIV. stoljeću jedan njihov ogranak učvrstio na hrvatsko-ugarskom prijestolju. (→ Karlo Drački; Karlo Martel; Karlo I. Robert; Ladislav Napuljski; Ludovik I.; Marija). U doba najveće moći dinastija Anžuvinaca vladala je Poljskom, Hrvatskom i Ugarskom, južnom Italijom, Provansom i u nekoliko francuskih grofovija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: