Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ)

Tito za govornicom na II. zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu
Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), najviše političko predstavničko tijelo antifašističkog partizanskog pokreta na području Jugoslavije za II. svjetskog rata, sazvano na inicijativu Vrhovnog štaba NOVJ, POJ i CK KPJ u Bihaću 26–27. XI. 1942, pod predsjedanjem dr. Ivana Ribara. Na II. zasjedanju 29–30. XI. 1943. u Jajcu AVNOJ je proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i izabrao Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije (KNOJ) kao privremenu vladu, koju su saveznici priznali međunarodnom. Na III. zasjedanju 7–10. VIII. 1945. u Beogradu AVNOJ je proširen novim članovima i preimenovan u Privremenu narodnu skupštinu.