Atenagora I.

Atenagora I. (Atanagora I.), carigradski patrijarh (Ionnanina, 25. III. 1886 – Carigrad, 6. VII. 1972). Arhiđakon u biskupiji Pelagoniji u Makedoniji, od 1931. pravoslavni episkop u Sjevernoj Americi. Izabran 1948. za ekumenskog patrijarha u Carigradu. Uspostavlja bliske odnose s Ekumenskim vijećem crkava i s Katoličkom crkvom. Susreo se s papom Pavlom VI. u Jeruzalemu 1964. i tada je opozvano međusobno izopćenje dviju Crkvi nakon raskola iz 1054. Sazvao je 1961. sveopću pravoslavnu konferenciju Narodu kao pripravu za ekumenski sabor koji bi bio prvi u pravoslavnom svijetu od XI. stoljeća.