Svjetska trgovinska organizacija

Svjetska trgovinska organizacija
Svjetska trgovinska organizacija (engl. World Trade Organization, WTO), međunar. organizacija osn. 1994. koja prati, potiče i donosi pravila kojima uređuje međunar. trgovinske tokove. Rad joj se temelji na principu nediskriminacije zemalja u međunar. razmjeni, principu zaštite domaćega gospodarstva samo carinama, i na principu kontinuiranog smanjenja carina. Sporazumi u koje su ugrađeni ovi principi i kojima se uređuje međunar. ekon. razmjena jesu Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT), Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS) i Sporazum o zaštiti intelektualnog vlasništva (TRIPS). Cilj WTO-a je liberalizacija i povećanje međunar. razmjena na jednakim osnovama za sve. Sjedište organizacije je u Ženevi. Predsjedništvo čine izaslanstva članica WTO-a i stručnjaci koje upućuju nac. vlade. WTO ima više od 150 zemalja članica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: