dinamizam

dinamizam (grčki: dýnamis sila, energija), teorija u filozofiji, prema kojoj se stvarnost sastoji od sila (dinamičkih oblika). Počeci dinamičkog poimanja prirode javljaju se u staroj grčkoj filozofiji (Heraklit, Aristotel). Prema → Leibnizu, bit stvari (supstancija) sastoji se u očitovanju aktivnih i pasivnih snaga. → Ruđer Bošković razvio je opću dinamičku teoriju svemira, prema kojoj je cjelokupna materija građena od materijalnih točaka – atoma. Sva svojstva atoma svode se na međusobno privlačenje i odbijanje ovisno o međusobnim udaljenostima. Fizikalna otkrića o prijelazu materijalnih korpuskula u energiju i obratno dovela su do metafizičkoga nazora da je energija osnovna realnost u prirodi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: