Lika

Lika, Brinje
Lika, Ličko polje
Lika, Ravni dabar na Velebitu
Lika, kameni most u Kosinju
Lika, regija u Hrvatskoj, između Velebita na Z te Plješevice i masiva Kapele na istoku; 5282 km2, 45 878 st. (2001). Teritorijalno dio Ličko-senjske (gradovi Gospić i Otočac, općine Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina, Vrhovine i naselja Krasno Polje, Vratnik, Melnice i Crni Kal koja su dio grada Senja) i Zadarske županije (općina Gračac). Unutar planinskog okvira nalazi se prostrana zavala s mnogobrojnim poljima u kršu: Ličko (465 km2), Gacko (80 km2), Krbavsko (67 km2), Koreničko (11 km2), Lapačko (6,8 km2). Najveći dio građen je od vodopropusnih stijena (vapnenac, dolomit); dna polja u kršu prekrivena su nepropusnim naplavinama, te njima teku rijeke. Polja su povremeno plavljena. Najveće rijeke ponornice Lika i Gacka uključene su u hidroenergetski sustav Senj. Jedina prir. jezera su → Plitvička jezera (NP). Klima je ugl. kontinentalna, a u višim predjelima planinska. Zimi mnogo snijega (otežava promet). Stočarstvo (ovce, goveda), poljodjelstvo (žitarice, krumpir, kupus, repa, grah), šumarstvo (šume prekrivaju o. 40% površine, najviše ist. L.). Građev. i ukrasni kamen, glina. Manja ind. u gradovima (drvna, prehr.). Turizam (Plitvička jezera). Važno prom. značenje u povezivanju kontinentalnog dijela Hrvatske s dijelom Hrv. primorja i Dalmacijom. Autocesta A1 (prolazi zap. Likom) i prometnica D1 (prolazi ist. Likom). Lička želj. pruga (završena 1925). Gl. i najveće grad. središte je Gospić (6088 st.). Ostala veća naselja: Otočac (4354 st.), Gračac (2689), Lički Osik (1772), Korenica (1570), Perušić (957), Donji Lapac (812), Vrhovine (451). S obzirom na fizionomska obilježja, funkcionalno-gravitacijske odnose i tradic. prostornu organizaciju, dijeli se na sr. Liku (središte Gospić), Gacku (Otočac), Krbavu (Korenica, Udbina), juž. Liku (Gračac) i Ličko Pounje (Donji Lapac). Područje današnje L. između izvora Zrmanje i obronaka Velike Kapele, bilo je nastanjeno već u prapovijesti. Najstariji poznati žitelji L. u starom vijeku bili su → Japodi. Kao i druga ilir. plemena, Japode su s vremenom pokorili Rimljani. U ranome sr. vijeku dio Liburnije kojom vladaju Goti (Totila) u zajednici sa Slavenima, unutar koje se zajednice, prema nekim povjesničarima, prvi put u polit.-drž. smislu javljaju Hrvati. Postupno se oblikuju tri župe: Lika, Gacka i Krbava. Hrv. kneza Bornu franački pisac Einhard u svojim Analima poč. IX. st. zove “dux Guduscanorum” (knez Gačana); upravo stoga se pretpostavlja da je Borna barem neko vrijeme stolovao u Gackoj. Biz. car Konstantin VII. Porfirogenet piše sred. X. st. da se župe Lika, Gacka i Krbava nalaze pod upravom zajedničkoga bana. Tada se pojam L. ograničavao samo na šire porječje istoimene rijeke. Uz tri stare župe na ličkome tlu oblikovale su se u razvijenome sr. vijeku i neke manje: brinjska, buška, hotučka, lapačka, nebljuška, odorjanska i unska. Kao veliki župani javljaju se u to vrijeme Frankapani, Karlovići, Kurjakovići, Mogorovići i drugi hrv. velikaši. Žitelji su pretežno bili Hrvati. Na crkv. saboru u Splitu 1185. osnovana je Krbavska biskupija s katedralom sv. Jakova u gradu Krbavi na području današnje Udbine. U Kosinju je 1483. tiskana prva hrv. knjiga. Na prijelazu iz XV. u XVI. st. postojala je neko vrijeme Otočka biskupija. Srednjovj. doba pov. razvitka na ličkome tlu naglo je prekinuo prodor Osmanlija; 1493. teško su porazili hrv. plemstvo u bitki na Krbavskome polju; to je uzrokovalo velika iseljavanja domicilnog žiteljstva na područje zap. Ugarske odn. današnjeg Gradišća, a neke skupine otišle su i u drugim smjerovima. Biskup je morao napustiti Krbavu (1460) i Modruš (1493), skrasivši se tek u Senju. Osmanlije su 1527/28. zavladali čitavom Likom i Krbavom. U hrv. rukama održala se jedino Gacka s brinjskim krajem. To je područje od XVI. st. bilo u sastavu Senjske kapetanije, odn. Primorske krajine. Dijelovi današnje Like pod osman. vlašću pripadali su u to vrijeme Krčko-ličkom sandžaku u sklopu Bosanskog pašaluka. I dok je u osman. Lici i Krbavi općenito vrijedila podjela na muslimansko-vojnički grad i kršć. selo, u krajiškim utvrdama i selima oko njih u Karlovačkome generalatu susreću se uz domicilne Hrvate i pravoslavni Vlasi koje kao prebjege s osman. područja krajiške vlasti tijekom XVII. st. prihvaćaju i naseljavaju s habsburške strane granice. Stalno ratovanje s Osmanlijama tijekom XVI. i XVII. st. prouzročilo je silnu devastaciju gotovo svega što je u ličkim predjelima otprije postojalo. Zbog dugotrajne ratničko-graničarske uloge i života opterećenog raznovrsnim konfliktima, ličko je podneblje sve više podlijegalo civilizacijskoj marginalizaciji. Zaslugom Marka Mesića i hrv. krajišnika, L. i Krbava su 1689. oslobođene od osman. vlasti. Međutim, nov početak na starim osnovama više nije bio moguć, prije svega zbog specifične prirode habsburškoga vojnokrajiškog sustava koji je 1712. protegnut i na ličko-krbavsko područje. Iako su se mnoge inovacije znale prije pojaviti u Vojnoj krajini nego u ostatku Hrvatske, sve je bilo podređeno u prvom redu vojnim potrebama, pa je L. i dalje zaostajala u razvoju u odnosu na mnoge druge hrvatske krajeve. Vojnokrajiškim preustrojem 1746. ustrojene su Lička i Otočka pukovnija. Brinjski kraj je 1765. priključen Ogulinskoj pukovniji, a oslobođeno Ličko Pounje podijeljeno je 1795. između Ličke i Otočke pukovnije. Voj. vlasti bavile su se ugl. gradnjom cesta i mostova, osnivanjem škola, organiziranjem zdravstvene skrbi i poštanske službe te srodnim aktivnostima kojima su razvoj u pojedinim ličkim krajolicima nastojale usmjeriti prema vlastitim potrebama. Tada se planski izgrađuje i Gospić kao upravno središte Ličke pukovnije. Poslije kratkotrajne francuske vladavine u sklopu Ilir. pokrajina (1809–13), područje današnje L. vraćeno je u habsburški vojnokrajiški sustav. Do druge polovice XIX. st. Ličanima su se smatrali samo žitelji Ličke pukovnije; tek u drugoj polovici XIX. st. proširio se pojam L. postupno i na Gacku dolinu, Plitvice, Otočac i Brinje. Ključnim čimbenikom u procesu terit. zaokruživanja i ukorjenjivanja ličkog identiteta u prostoru između izvora Zrmanje i obronaka Velike Kapele može se držati ustroj Ličko-krbavske županije sa središtem u Gospiću, osnovane nakon sjedinjenja Hrvatsko-slavonske Vojne krajine s civilnom Hrvatskom i Slavonijom (1881). Bila je to prva jedinstvena terit. i upravna cjelina koja je obuhvatila čitavu sr. Liku, Krbavu, Gacku s brinjskim krajem, juž. Liku i Ličko Pounje, a pridruženo joj je i Velebitsko Podgorje sa Senjom. Tijekom XX. st. došlo je u L. do značajnih razvojnih pomaka, ali je ukupan napredak redovito bio usporen i ograničen. Željeznicu je L. dobila tek 1925, a modernu autocestu tek u najnovije vrijeme. Društv.-polit. okviri u XX. st. bili su vrlo promjenjivi, međunac. odnosi nesređeni, prelamanje ideoloških opreka (fašizam, komunizam) bilo je drastično, a svj. ratovi, os. od 1941. do 1945, donijeli su traumatična iskustva. Obje Jugoslavije, kraljevska i socijalistička, zanemarivale su perifernu L. i njezine stvarne potrebe. Iseljavanje iz pasivne L. poprimilo je u XX. st. masovne razmjere. U vrijeme raspada jugoslav. zajednice i osamostaljenja Hrvatske 1990–91. srp. pučanstvo, koje je prevladavalo u ist. i juž. Lici, prišlo je pobuni svojih sunarodnjaka i izdvojilo se u tzv. Krajinu, pobunjeničku tvorevinu sa središtem u Kninu. Pojedine ličke sredine (Gospić, Otočac i dr.) bile su u Domovinskom ratu izvrgnute silovitim napadima. Ratne operacije završile su 1995. oslobađanjem okupiranih dijelova Like. U samostalnoj Republici Hrvatskoj ustrojena je Ličko-senjska županija. God. 2000. utemeljena je Gospićko-senjska biskupija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: