nano-

nano- (lat.), znak n, predmetak u nazivima decimalnih mjernih jedinica sa značenjem 10-9, npr. nanometar (nm), nanosekunda (ns), nanofarad (nF).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: