Šarengrad

Šarengrad
Šarengrad, naselje koje administrativno pripada gradu Iloku, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 8 km zapadno od Iloka. Leži na desnoj obali Dunava, na sjeverozapadnim padinama Fruške gore, na 86 m nadmorske visine; 528 st. (2011). Na državnoj cesti D2 (Vukovar–Ilok). Poljoprivreda. Tragovi pretpovijesne naseljenosti; u rimskom razdoblju turris (vojna stražarnica i promatračnica). Spominje se u XIII. st. kao Athya, Othin ili Voćin; kaštel i trgovačko-obrtničko središte. Vlasništvo obitelji Morović i Gereb. Pod osmanskom vlašću (1526–1699). Župna crkva sv. Petra i Pavla (1757; crkva sa samostanom i njezin inventar zaštićeno su kulturno dobro), franjevački samostan karmel sv. Josipa, parohijska pravoslavna crkva sv. Arhanđela Mihaila (izgrađena 1805; obnavljana dvaput tijekom XX. st.; inventar je zaštićeno kulturno dobro). Arheološki lokaliteti Kuruzeb (keramika iz neolitika, brončanoga, željeznoga i kasnoantičkoga razdoblja) i Renovo (nekropola sa žarama iz kasnoga brončanog i starijega željeznog doba) također su zaštićena kulturna dobra. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: