Krim

Krim, Jalta
Krim, Simferopolj
Krim, dvorac Voroncovskog, Alupka
Krim, poluotok i autonomna republika na JI Ukrajine; 26 081 km2, 1 924 400 st. S ostatkom kopna na S povezan Perekopskom prevlakom. Smjestio se između Crnoga i Azovskoga mora. Kerčki prolaz dijeli ga od gorja Kavkaz na I. Proteže se u smjeru I–Z u dužini od o. 320 km, te u smjeru S–J o. 175 km. Pretežno nizinski (plodna ravnica); juž. dio Krimska gora (najviši vrh Roman-Koš, 1545 m). Poljodjelstvo; uzgoj povrća, voća (višnje, breskve, smokve, marelice, bademi, jabuke i kruške), vinove loze, duhana, pšenice, suncokreta, kukuruza i ječma. Stočarstvo; uzgoj goveda i ovaca na planinskim padinama. Rudna ležišta (željezna ruda, sol); podmorska ležišta prir. plina i nafte. Brodogradnja, ribarstvo; proizvodnja umjetnih gnojiva. Duhanska, prehr., kem., kožarska i kovinska ind. Turizam na juž. obali; ljetovališta Jalta, Alupka, Gurzuf i dr. Adm. središte i najveći grad je Simferopolj. Vodeća luka Sevastopolj. Tragovi naselja od paleolitika. Intenzivna grč. kolonizacija od ←VI. do ←V. st. (Hersonez Taurički); osim Grka, K. nastanjuju i Skiti i Kimerijci. Od poč. ←V. st. učvršćuje se vlast Pantikapajona (Kerča) nad i Krimom, Kerčkim vratima i poluotokom Tamanom (Bosporsko Carstvo). Od ←437. tom državom vladaju knezovi iz dinastije Spartokida. U z Krimu postupno se ustrojila skitska država. U ←I. st. K. osvajaju Rimljani (Chersonesus Taurica); u IV. st. pustoše ga Huni, a potom Avari, Hazari i Slaveni. U X. st. na K. se pokušava učvrstiti Bizant, a u XI. st. Pečenezi i Polovci. Nakon mong. osvajanja ulazi u sastav Zlatne Horde. U XIII–XIV. st. diljem K. svoje trg. naseobine osnivaju Genova i Mleci. Nakon raspada Zlatne Horde na K. se uspostavlja neovisan Krimski Kanat koji je 1475. potpao pod tur. vrhovništvo. Nakon rus.-tur. rata 1768–74. Rusija je Kučuk-Kajnardžijskim mirom (1774) stekla Kerč, ali je morala priznati nezavisnost Krimskoga Kanata koji je zauzela 1783. God. 1853–56. K. je poprište → Krimskog rata. Nakon Oktobarske revolucije (1917) na K. je 1918. uspostavljena Sevastopoljska Sovj. Socijalist. Republika; pobjedom sovj. vojske nad snagama intervencionista na K. je 1921. osnovana Krimska Autonomna Sovj. Socijalist. Republika u okviru Ukr. Socijalist. Republike. God. 1941. K. su zauzele njem. postrojbe; oslobođen u Krimskoj operaciji (8. IV. – 12. V. 1944); god. 1945. ukinuta je drž. autonomija i uspostavljena Krimska oblast, a 1954. pripojen je Ukrajini.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: