kvantna teorija

kvantna teorija, uz teoriju relativnosti, najvažnija teorija fizike XX. stoljeća. Bavi se odnosom tvari i energije na subatomskoj razini i ponašanjem elementarnih čestica. Prema kvantnoj teoriji energija zračenja emitira se ili apsorbira u kvantima. → Max Planck predložio je 1900. koncept kvanta da bi objasnio zračenje crnog tijela. Našao je da je energija kvanta E = hν, gdje je h Planckova konstanta (h = 6,626 × 10-34 Js). Na temelju kvantne pretpostavke → Albert Einstein objasnio je fotoelektrični efekt (1905), čime je kvantizirao zračenje svjetlosti. I danski fizičar → Niels Bohr, koristeći se idejom kvanta, postavio je svoj model atoma (1913) u kojem se elektroni gibaju oko jezgre po kvantiziranim stazama.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: