marksizam-lenjinizam

marksizam-lenjinizam, politička doktrina o načelima klasne borbe i proleterske revolucije, kao i o teoriji komunističke partije i države u socijalizmu, nastala na pojednostavljenim tumačenjima ideja → K. Marxa i → F. Engelsa, a donekle i → V. I. Lenjina. Nastao u Sovjetskom Savezu 1930-ih godina, rabi se kao naziv za teorijsku i političku platformu međunarodnoga komunističkog i radničkog pokreta. Središnje su kategorije koncepcija → diktature proletarijata, teorija komunističke avangarde i socijalističke države kao sredstava revolucionarne borbe svjetskoga proletarijata. Predstavlja dogmatsku redukciju izvornih Marxovih ideja koju je zlorabio
J. V. Staljin u svojim političkim obračunima, a poslije i vodstvo SSSR-a u želji vlastitog nametanja radničkom pokretu u svijetu i ostvarivanja hegemonije u socijalističkim zemljama.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: