Vukasović, Ante

Vukasović, Ante, hrv. pedagog (Osijek, 9. I. 1929). Diplomirao i doktorirao (1965) na Filoz. fak. u Zagrebu, na kojem poslije djeluje kao profesor pedagogije. Objavio mnogobrojne stručne radove te više od 30 knjiga baveći se različitim aspektima odgoja (moralni, intelektualni, radni, tehnički i dr.). Poslije se bavio i pitanjima opće pedagogije (Pedagogija, 1990) i etike (Etika – moral – osobnost, 1993). Za pedagoški rad dodijeljena mu je Nagrada “Ivan Filipović”.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: