Barišić, Rafo

Barišić, Rafo, biskup i apostolski vikar (Oćevija, kraj Visokog, 24. VII. 1797 – Široki Brijeg, 14. VIII. 1863). Franjevac, predavao filozofiju u Torinu, a teologiju u Bologni. Imenovan naslovnim azotskim biskupom i apostolskim vikarom za BiH (1832). Zauzima se za katolike u BiH, te za njih 1832. traži zaštitu u Beču i Rimu. U Beč šalje dvije spomenice (1837. i 1838) o njihovu teškom stanju, a dvije godine poslije dobiva ferman kojim su katolici BiH stavljeni u vjerskim poslovima pod zaštitu austrijskog cara. Imenovan prvim apostolskim vikarom za Hercegovinu i 1852. dobiva odobrenje za osnivanje hercegovačke franjevačke kustodije.