Lucas, Robert Emerson

Lucas, Robert Emerson, američki ekonomist (Yakima, Washington, 15. IX. 1937). Profesor u Chicagu, jedan od vodećih predstavnika moderne liberalne, neoklasične ekonomije. Bavio se širokim znanstvenim područjem, od makroekonomskih do ekonometrijskih istraživanja, problemima tehnoloških promjena, poslovnih ciklusa i dr. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju (1995). Glavna djela: Studije iz teorije poslovnih ciklusa; Modeli poslovnih ciklusa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: