baze

baze, hidroksidi kovina koji u vodenoj otopini disocijacijom stvaraju hidroksilne ione (OH). Npr. NaOH, KOH, Ca(OH)2 i dr. Pokazuju bazičnu (lužnatu, alkalnu) reakciju i crvenu boju lakmusa mijenjaju u plavu. Organske baze su amini i alkaloidi. Bazično reagiraju vodene otopine s koncentracijom vodikovih iona manjom od 10-7 g/L ili s pH-vrijednostima iznad 7.