world music

world music (engleski: svjetska glazba, glazba svijeta), termin koji se upotrebljava u globalnoj glazbenoj industriji, a označava tradicijsku glazbu iz svih krajeva svijeta. Ušao je u uporabu 1980-ih godina kako bi zadovoljio marketinške potrebe za klasifikacijom, a skovao ga je početkom 1960-ih etnomuzikolog Robert E. Brown (1927–2005). Općenito se rabi za klasifikaciju nezapadnjačke tradicijske glazbe, a isključuje popularnu i klasičnu glazbu.