multikulturalizam

multikulturalizam, prožimanje različitih kultura uz očuvanje njihova identiteta; javna politika koja štiti kult. različitost na drž. ili lokalnoj razini. Pojam se vezuje uz zaštitu prava manjina i njihove kult. autonomije (naspram kult. asimilacije), ali označava i aktivno odnošenje između pojedinih kultura, te nove kult. vrijednosti koje proistječu iz takvih odnosa. Kao javna politika najizrazitije se oblikuje u Kanadi 1960-ih, zaštitom jezične i kult. ravnopravnosti anglofonih i frankofonih zajednica, poslije i zaštitom kult. baštine drugih kult. zajednica. Danas je m. općeprihvaćena vrijednost u kult. politikama demokr., posebno eur. zemalja i međunar. tijela (Vijeće Europe i dr.), iako obujam i kvaliteta primjene m. u pojedinim zemljama znatno varira. Hrvatska je 2003. bila domaćin svj. ministarske konferencije na temu m., a jedan od dokumenata Vijeća Europe o zaštiti kult. različitosti nosi naziv Opatijska deklaracija (2003).