Coase, Ronald Harry

Coase, Ronald Harry, američki ekonomist (Willesden, kraj Londona, 29. XII. 1910 – Chicago, 2. IX. 2013). Doktorirao na London School of Economics; nakon dolaska u SAD 1951. predavao na više američkih sveučilišta, a od 1964. profesor je ekonomije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Chicagu. Urednik časopisa Journal of Law and Economics (1964–82). Objavio knjige Britanski radio: proučavanje monopola (1950), Britanska poštanska služba (1961), ali svoje najvažnije prinose ekonomskoj teoriji dao je u časopisima. U članku Priroda poduzeća (1937) objašnjava okupljanje ljudi u poduzeća pojmom transakcijskih troškova, koji danas rabe mnogi pisci, a osobito Oliver Williamson. U članku Problem društvenih troškova (1960) izložio je takozvani Coaseov teorem, koji govori o efikasnosti imovinskih prava kao sredstva alociranja resursa. Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1991.