daće

daće, opći naziv za brojne i raznovrsne obveze u feudalnim vremenima prema vladaru, Crkvi i feudalcu. Kmetske (urbarijalne) daće bile su naturalne (dio proizvoda), radne (tlaka, kuluk) ili novčane. U ranijim razdobljima feudalizma pretežne su naturalne i radne daće, a u mjeri razvitka novčanoga gospodarstva u pojedinim europskim zemljama sve je jača, osobito u posljednjim stoljećima feudalizma, tendencija zamjene naturalne i radne obveze novčanom. U nas su najznačajnije daće bile devetina vlastelinu i desetina Crkvi. U raznim se vremenima i raznim našim krajevima javljaju još i drugi nazivi za razne daće: arbadiga, bekarija (porez od mesnice), bir, census, čabar, činž, danak, dimnica, filjaršćina, gornica, govešćina, kopostan (daća od kupusa), krčmarina, lukno (daća župniku), mihaljšćina, mlinarina, mlinski dohodak, mostovina, nalog, odlaznina, pašarina, paševina, podavak, porez, razlog, riz, sirov pjenez, štibra, travarina, travnina, upisnina, vinšćina, zemljišćina, žirovina. → porez