Dalmatinska zagora

Dalmatinska zagora, također Zagora, područje u unutrašnjosti Dalmacije, od primorja odvojeno planinskim nizom Kozjaka, Mosora, omiške Dinare, Biokova i Rilića u duljini od oko 150 km. Klima mediteranska i submediteranska. Tradicionalno sitno stočarstvo, uzgoj vinove loze, duhana, povrća i dr. Vegetacija je (uvjetovana blizinom mora i nadmorskom visinom) grmolika makija, hrast i grab; na visokim gorjima bukva i klekovina. Izrazito krški prostor. Plodnije površine u poljima (Sinjsko, Imotsko i dr.). Dalmatinsku zagoru čine Kninska, Drniška, Sinjska ili Cetinska, Vrlička, Kliška, Omiška, Imotska i Vrgoračka krajina. Veća središta Knin, Sinj, Drniš i Imotski. Od Knina do Imotskog vodi cesta (preko Sinja) izgrađena 1807. Jaka depopulacija prostora (uzrokovana ekonomskim faktorima) 1960-ih i 1970-ih.