Duguit, Léon

Duguit, Léon, francuski pravnik (Libourne, 4. II. 1859 – Bordeaux, 18. XII. 1928). Profesor na sveučilištima u Caenu 1883–86. i Bordeauxu 1886–1928. Kritizirao tradicionalna shvaćanja teorije države i prava, posebno koncepciju suverenosti države i individualističke koncepcije prirodnoga prava. Pravo nije tvorevina države, već rezultat interakcije i međuzavisnosti ljudskih skupina i mora unapređivati ljudsku solidarnost. Djela: Ustavno pravo i sociologija (1889), Država (I–II, 1901–03), Preobrazba privrednoga prava (1913), Rasprava o ustavnom pravu (I–V, 1921–25).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: