Đ, đ

Đ, đ, osmo slovo hrvatske latinice (šesto ćirilične azbuke); znak za zvučnu palatalnu afrikatu koju artikuliramo kao početak i sredinu okluzivnog d’ (umekšanog d) i frikativnog ž’ (umekšanog ž).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: